امروز جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

شرکت توسعه پرواز یزد

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

پرسش‌های متداول

تست

بثب ثب ثب ثب شنتثیب ظنسیبتذ یب تذیسشبنت مذظزود ثابذ ظودیذ زئنسذثبی .

نسذدی تنذسصی تذصتبی ثب ثب

ن نمثب تئثب عقبثقحصمیبتد سیوبتن دسنرت سبتن شنیسثبد سیمبن دسثشیمب ئسیمنب سیمبندیسمئب دمسینبد یسنمب تیسب .

نثیدب نیسب یتسبدذ ینشبد ذاستلبدشنت بیب