امروز جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

شرکت پیشگامان توسعه پرواز

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

مراسم کلنگزنی احداث فرودگاه آموزشی در استان یزد...