امروز یکشنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | Sunday، 17 October 2021

شرکت توسعه پرواز یزد

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

مدارک آموزشگاه خلبانی

مدارک آموزشگاه خلبانی

گواهینامه خلبانی توسط سازمان هواپیمایی هر کشور صادر می گر دد و مدارس خلبانی زیر نظر همان سازمان فعالیت می کنند.