امروز شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | Saturday، 4 December 2021

شرکت توسعه پرواز یزد

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

شرایط پذیرش دوره های خلبانی

شرایط پذیرش دوره های خلبانی

۱- حداقل سن ۱۷ سال تمام.
۲- کپی کارت ملی و شناسنامه

۳- -کپی آخرین مدرک تحصیلی

۴- فرم مشخصات فردی حاوی آدرس محل کار، منزل و شماره تلفن هنرآموز